สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan kúm krong pôo bor-rí-pôhk
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-คะ-นะ-กำ-มะ-กาน-คุ้ม-คฺรอง-พู่-บอ-ริ-โพก ]