สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan kâa râat-chá-gaan pon-lá-reuan
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-คะ-นะ-กำ-มะ-กาน-ข้า-ราด-ชะ-กาน-พน-ละ-เรือน ]