thai2english-logo
search

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan gaan sèuk-săa àyk-gà-chon
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน คะ-นะ กำ-มะ-กาน กาน สึก-สา เอก-กะ-ชน ]
  • Add to favorites