สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan gaan sèuk-săa àyk-gà-chon
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-คะ-นะ-กำ-มะ-กาน-กาน-สึก-สา-เอก-กะ-ชน ]