สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสำ-นัก-งาน คะ-นะ กำ-มะ-กาน กาน สึก-สา แห่ง ชาด
săm-nák-ngaan ká-ná gam-má-gaan gaan sèuk-săa hàeng châatTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish