thai2english-logo
search

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan gaan bprà-tŏm sèuk-săa hàeng châat
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน คะ-นะ กำ-มะ-กาน กาน ปฺระ-ถม สึก-สา แห่ง ชาด ]
  • Add to favorites