สำนักงานคณะกรรมการ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-คะ-นะ-กำ-มะ-กาน ]