สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

  • Transliteration
    săm-nák ngaan gaan bprà-tŏm sèuk-săa jang-wàt
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-กาน-ปฺระ-ถม-สึก-สา-จัง-หฺวัด ]