thai2english-logo
search

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

  • Transliteration
    săm-nák ngaan gaan bprà-tŏm sèuk-săa jang-wàt
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน กาน ปฺระ-ถม สึก-สา จัง-หฺวัด ]
  • Add to favorites