thai2english-logo
search

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  • Transliteration
    săm-nák ngaan gaan bpà-dtì rôop têe din pêua gà-sàyt-dtrà-gam
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก งาน กาน ปะ-ติ รูบ ที่ ดิน เพื่อ กะ-เสด-ตระ-กัม ]
  • Add to favorites