สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  • Transliteration
    săm-nák ngaan gaan bpà-dtì rôop têe din pêua gà-sàyt-dtrà-gam
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-กาน-ปะ-ติ-รูบ-ที่-ดิน-เพื่อ-กะ-เสด-ตระ-กัม ]