สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  • Transliteration
    săm-nák ngaan gaan dtrùat ngern pàen din
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-กาน-ตฺรวด-เงิน-แผ่น-ดิน ]