สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์สำ-นัก งาน กฺลาง ทะ-เบียน ราด
săm-nák ngaan glaang tá-bian râatTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish