สำนักงาน

  • Transliteration
    săm-nák ngaan
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน ]