สารอาหาร

  • Transliteration
    săan aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ สาน อา-หาน ]