thai2english logo

สามารถ

 • Transliteration
  săa-mâat
 • Thai Phonetic
  [ สา-มาด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ผมสามารถรู้สึกถึงพวกมัน
  pŏm săa-mâat róo sèuk tĕung pûuak man
  I can feel them.
 • คุณสามารถเห็นได้บนใบหน้าของเขา
  kun săa-mâat hĕn dâai bon bai nâa kŏng kăo
  You can see it in his face.
 • เห็นไหม · คุณสามารถทำได้
  hĕn măi · kun săa-mâat tam dâai
  See ? You can do it.
 • โดยเฉพาะตัวที่สามารถพูดได้
  doi chà-pór dtuua têe săa-mâat pôot dâai
  Especially us talking ones.
 • คุณสามารถเดินบนกำแพงได้ไหม
  kun săa-mâat dern bon gam-paeng dâai măi
  Can you walk on walls ?
 • คุณสามารถนึกภาพเขาที่นี่ได้ไหม
  kun săa-mâat néuk pâap kăo têe nêe dâai măi
  Can you picture him here ?