สาขาสำนักงาน

  • Transliteration
    săa-kăa săm-nák ngaan
  • Thai Phonetic
    [ สา-ขา-สำ-นัก-งาน ]