สันติบาล

  • Transliteration
    săn-dtì-baan
  • Thai Phonetic
    [ สัน-ติ-บาน ]