สัญญาณเรียก

  • Transliteration
    săn-yaan rîak
  • Thai Phonetic
    [ สัน-ยาน เรียก ]