สั่งอาหาร

  • Transliteration
    sàng aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ สั่ง-อา-หาน ]