thai2english logo

สอง

 • Transliteration
  sŏng
 • Thai Phonetic
  [ สอง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ขึ้นอยู่กับคุณสองคนแล้วนะ
  kêun yòo gàp kun sŏng kon láew ná
  It is all over you both.
 • มีประตูสองบาน
  mee bprà-dtoo sŏng baan
  There are two doors.
 • ตกลงค่ะ · ตอนบ่ายสองโมงนะคะ
  dtòk long kâ · dton-bàai sŏng mohng ná ká
  OK. We'll meet at 2.
 • ต้องมีสองเสมอ
  dtông mee sŏng sà-mĕr
  Always two there are.
 • คุณสองคนรอตรงนี้นะ
  kun sŏng kon ror dtrong née ná
  You two wait here.
 • ไม่ได้นอนมาสองวันแล้วนี่
  mâi dâai non maa sŏng wan láew nêe
  I had no sleep for two days.