สวนอาหาร

  • Transliteration
    sŭan aa hăan
  • Thai Phonetic
    [ สวน อา หาน ]