สละราชสมบัติสะ-หฺละ ราด สม-บัด
sà-là râat sŏm-bàtTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2018 thai2english.com.
Colombian Spanish