สมาชิกสภาจังหวัดสะ-มา-ชิก สะ-พา จัง-หฺวัด
sà-maa-chík sà-paa jang-wàtTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish