thai2english-logo
search

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

  • Transliteration
    sà-maa-kom kŏn sòng taang aa-gàat rá-wàang bprà-tâyt
  • Thai Phonetic
    [ สะ-มา-คม ขน ส่ง ทาง อา-กาด ระ-หฺว่าง ปฺระ-เทด ]
  • Add to favorites