thai2english logo

สมเด็จพระสันตะปาปามาร์เซลลินุส

  • Transliteration
    sŏm dèt prá săn-dtà-bpaa-bpaa maa-sen-lí-nút
  • Thai Phonetic
    [ สม เด็ด พฺระ สัน-ตะ-ปา-ปา มา-เซน-ลิ-นุด ]
  • Add to favorites