สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสสม-เด็ด-พฺระ-มะ-หา-สะ-มะ-นะ-เจ้า กฺรม-พฺระ-ปะ-ระ-มา-นุ-ชิด-ชิ-โน-รด
sŏm-dèt-prá-má-hăa-sà-má-ná-jâo grom-prá-bpà-rá-maa-nú-chít-chí-noh-rótTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish