สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • Transliteration
    sŏm dèt prá mong-gùt glâo jâo yòo hŭa
  • Thai Phonetic
    [ สม-เด็ด-พฺระ-มง-กุด-เกฺล้า-เจ้า-หฺยู่-หัว ]