thai2english logo

สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี

  • Transliteration
    sŏm dèt prá naang jâo săo-wá-paa pòng sĕe
  • Thai Phonetic
    [ สม เด็ด พฺระ นาง เจ้า เสา-วะ-พา ผ่อง สี ]
  • Add to favorites