thai2english logo

สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชชนนี

  • Transliteration
    sŏm dèt prá têp sì-rin-traa bor-rom râat chon-ná-nee
  • Thai Phonetic
    [ สม เด็ด พฺระ เทบ สิ-ริน-ทฺรา บอ-รม ราด ชน-นะ-นี ]
  • Add to favorites