สมเด็จพระชัยราชาธิราชสม เด็ด พฺระ ไช รา-ชา-ทิ-ราด
sŏm dèt prá chai raa-chaa-tí-râatTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish