สภาปฏิรูป

  • Transliteration
    sà-paa bpà-dtì rôop
  • Thai Phonetic
    [ สะ-พา ปะ-ติ รูบ ]