สภา

  • Transliteration
    sà-paa
  • Thai Phonetic
    [ สะ-พา ]