thai2english logo

สบาย

 • Transliteration
  sà-baai
 • Thai Phonetic
  [ สะ-บาย ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • สบายดี · ขอบคุณ
  sà-baai dee · kòp kun
  I am fine, thanks.
 • นอนหลับสบายไหม
  non làp sà-baai măi
  Did you sleep well ?
 • ไม่นี่ · สบายดี · ทำไมเหรอ
  mâi nêe · sà-baai dee · tam-mai rĕr
  No. I am fine, why ?
 • สบายดี · แล้วคุณล่ะ
  sà-baai dee · láew kun lâ
  Fine. How about you ?
 • ไม่ · ตามสบาย
  mâi · dtaam sà-baai
  No, you go ahead.
 • ผมรู้สึกไม่ค่อยสบาย
  pŏm róo sèuk mâi kôi sà-baai
  I don't feel well.