thai2english logo

สนุก

 • Transliteration
  sà-nùk
 • Thai Phonetic
  [ สะ-หฺนุก ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • มันสนุกออก
  man sà-nùk òk
  It is fun.
 • หวังว่าจะสนุกนะ
  wăng wâa jà sà-nùk ná
  I hope you enjoy it.
 • ขอให้สนุกกับครูของคุณนะ
  kŏr hâi sà-nùk gàp kroo kŏng kun ná
  Have fun with your teacher.
 • ดูหนังสนุกหรือเปล่า
  doo năng sà-nùk rĕu bplào
  Are you enjoying the movie ?
 • หวังว่าคงจะสนุกนะ
  wăng wâa kong jà sà-nùk ná
  I hope you enjoy it.
 • ขอให้สนุกกับคุณครูนะ
  kŏr hâi sà-nùk gàp kun kroo ná
  Have fun with your teacher.