thai2english-logo
search

สนับสนุน

 • Transliteration
  sà-nàp-sà-nŭn
 • Thai Phonetic
  [ สะ-หฺนับ-สะ-หฺนุน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ผมเอง · ก็ต้องการจะสนับสนุนเขา · เหมือนกันครับ
  pŏm ayng · gôr dtông gaan jà sà-nàp-sà-nŭn kăo · mĕuan gan kráp
  I want to support him too.
 • เราจะยังคงสนับสนุนคุณ
  rao jà yang kong sà-nàp-sà-nŭn kun
  We'll still support you.
 • ฉันจะสนับสนุนคุณเอง
  chăn jà sà-nàp-sà-nŭn kun ayng
  I'll support you.
 • คุณเองก็ต้องสนับสนุนด้วยเหมือนกัน
  kun ayng gôr dtông sà-nàp-sà-nŭn dûay mĕuan gan
  You also contributed for it.
 • ฉันสนับสนุนเขาเต็มที่
  chăn sà-nàp-sà-nŭn kăo dtem têe
  I supported him strongly.
 • พวกเราสนับสนุนคุณ
  pûak rao sà-nàp-sà-nŭn kun
  We support you.