thai2english logo

สนใจ

 • Transliteration
  sŏn jai
 • Thai Phonetic
  [ สน ไจ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • สนใจตกปลาไหม
  sŏn jai dtòk bplaa măi
  How about fishing ?
 • อย่าสนใจ
  yàa sŏn jai
  Don't mind me.
 • สนใจเขาหรือไง
  sŏn jai kăo rĕu ngai
  Interested in him ?
 • อะไรที่ให้คุณสนใจเขา
  à-rai têe hâi kun sŏn jai kăo
  What attracted you to her ?
 • ฉันสนใจแต่เรื่องคุณ
  chăn sŏn jai dtàe rêuuang kun
  I cared about you.
 • สนใจอะไรล่ะ
  sŏn jai à-rai lâ
  What's it gonna be ?