thai2english-logo
search

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  • Transliteration
    sà-tăan pí-nít láe kúm krong dèk láe yao-wá-chon
  • Thai Phonetic
    [ สะ-ถาน พิ-นิด และ คุ้ม คฺรอง เด็ก และ เยา-วะ-ชน ]
  • Add to favorites