ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สูน อำ-นวย กาน บอ-ริ-หาน จัง-หฺวัด ชาย แดน พาก ไต้
sŏon am-nuay gaan bor-rí-hăan jang-wàt chaai daen pâak dtâiTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish