เวียน

  • Transliteration
    wian
  • Thai Phonetic
    [ เวียน ]