เวลาอาหาร

 • Transliteration
  way-laa aa hăan
 • Thai Phonetic
  [ เว-ลา อา หาน ]

Example Sentences

 • ถึงเวลาอาหารเที่ยงแล้ว
  tĕung way-laa aa-hăan tîang láew
  It is time for meal.
 • ได้เวลาอาหารเย็นแล้ว
  dâi way-laa aa-hăan yen láew
  It is time for dinner.