วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวัน ฉะ-เหฺลิม พฺระ-ชน-มะ-พัน-สา สม เด็ด พฺระ-นาง-เจ้า พฺระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี-นาด
wan chà-lĕrm prá-chon-má-pan-săa sŏm dèt prá-naang-jâo prá-bor-rom-raa-chí-nee-nâatTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish