วัฏจักรของอุทกวิทยาวัด-ตะ-จัก ของ อุ-ทก วิด-ทะ-ยา
wát-dtà-jàk kŏng ù-tók wít-tá-yaaTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish