thai2english-logo
search

และ

 • Transliteration
  láe
 • Thai Phonetic
  [ และ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ตาซ้ายและก็ตาขวา
  dtaa sáai láe gôr dtaa-kà-waa
  Left eye and right eye.
 • หนึ่งอาจารย์และหนึ่งศิษย์
  nèung-aa-jaan láe nèung-sìt
  A master and an apprentice.
 • คุณและฉันต่างก็มีวันเกิด
  kun láe chăn dtàang gôr mee wan gèrt
  You and me have birthdays.
 • คุณและเพื่อนของคุณ
  kun láe pêuan kŏng kun
  You and your friends.
 • สูญสิ้นความหวังและอิสรภาพ
  sŏon sîn kwaam wăng láe ìt-sà-rà-pâap
  Losing all hope was freedom.
 • เราจะอยู่และตายด้วยกัน
  rao jà yòo láe dtaai dûay gan
  We live and die together.