เลขานุการ

  • Transliteration
    lay-kăa-nú-gaan
  • Thai Phonetic
    [ เล-ขา-นุ-กาน ]