thai2english-logo
search

ลูกผู้ชาย

 • Transliteration
  lôok pôo chaai
 • Thai Phonetic
  [ ลูก พู่ ชาย ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • อย่างลูกผู้ชาย
  yàang lôok pôo chaai
  Be a man.
 • เราอยากได้ลูกผู้ชายกันใช่ไหม
  rao yàak dâai lôok pôo chaai gan châi măi
  We did want a boy, right ?
 • เป็นลูกผู้ชายจริงๆ · นะคุณ
  bpen lôok pôo chaai jing jing · ná kun
  That's manly of you.
 • ไม่เป็นไรหรอกนะ · คุณเป็นลูกผู้ชายนะ
  mâi bpen rai ròk ná · kun bpen lôok pôo chaai ná
  It is okay. You're a man.
 • เขายังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่า
  kăo yang bpen lôok pôo chaai yòo rĕu bplào
  Is he still a man ?
 • นั่นช่างสมกับเป็นลูกผู้ชายจริงๆ
  nân châang sŏm gàp bpen lôok pôo chaai jing jing
  That's so manly.