thai2english logo

ล้อเล่น

 • Transliteration
  lór lên
 • Thai Phonetic
  [ ล้อ เล่น ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณต้องล้อเล่นแน่ๆ
  kun dtông lór lên nâe nâe
  You must be kidding.
 • ผมไม่ได้ล้อเล่นนะ
  pŏm mâi dâai lór lên ná
  I am not kidding.
 • คุณล้อเล่น · ใช่ไหม
  kun lór lên · châi măi
  You are joking, right ?
 • ล้อเล่นนา
  lór lên naa
  I am kidding.
 • ฉันไม่ได้ล้อเล่นนะ
  chăn mâi dâai lór lên ná
  I am not kidding.
 • ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ย
  lór lên rĕu bplào nîia
  You gotta be kidding.