โรงอาหาร

  • Transliteration
    rohng aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ โรง-อา-หาน ]