โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรง พะ-ยา-บาน บำ-รุง ราด
rohng pá-yaa-baan bam-rung râatTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish