โรคปวดเข่า

  • Transliteration
    rôhk bpùat kào
  • Thai Phonetic
    [ โรก ปวด เข่า ]