thai2english logo

โรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส

  • Transliteration
    rôhk dtìt chéuua têe gèrt jàak chéuua sà-dtrèp-dtoh-kôk-kát
  • Thai Phonetic
    [ โรก ติด เชื้อ ที่ เกิด จาก เชื้อ สะ-เตฺร็บ-โต-คอก-คัด ]
  • Add to favorites