แรงงาน

  • Transliteration
    raeng ngaan
  • Thai Phonetic
    [ แรง งาน ]