เรียกหมายเลขซ้ำ

  • Transliteration
    rîak măai lâyk sám
  • Thai Phonetic
    [ เรียก หฺมาย เลก ซ้ำ ]